Đây khải giảng cuối của thời học sinh cấp 3. Cùng với lũ bạn thân. Khoảng thời gian 3 năm cũng không ít nhỉ.

Những đứa bạn còn hơn tri kĩ 

Cùng với cô chủ nhiệm mới của chúng em