Lớp Trưởng nhận quà chụp ảnh với cô
Tạo dáng nào
Tập thể tạo dáng chụp ảnh nào
Chưa hoàn chỉnh
Vẫn Chưa hoàn chỉnh
Rồi ok. Đã hoàn chỉnh