Vì không có phòng nên phải ngồi học ngoài sân

Các bạn đang kiểm tra bài cũ

Tuy học ngoài sân nhưng lại rất vui