Giáo viên hướng dẫn các bạn thực hành trồng cây nông nghiệp
Tạo dáng chụp ảnh trước khi bắt đầu thực hành trồng cây
Kiểm tra và chuẩn bị trồng cây trên phần đất của lớp 

Các bạn đứng quan sát
Sau 1 tuần thì cũng đã có thành phẩm