Các bạn đang đứng nghe cô phổ biến nội dung
Hình như có 1 bạn không chịu lắng nghe

Nhiệm vụ của các bạn hôm nay là nhổ sạch cỏ trong vườn Sinh Học

Tổ 1 đang tích cực làm việc
Tổ 2 trong thời gian chờ đợi đến lượt mình 
Tổ 3 tung tăng bắt bướm chờ đợi đến nhiệm vụ của mình
Lớp trưởng rất chi là yêu đời