Lớp diễn tập tiết mục kịch

Tiết thực tâp nghề của lớp

Các bạn đang trồng cây gây giống

Đứng quan sát

Các tổ đang làm việc siên năng

Giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo trồng cây